HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Kurumsallaşma, bir şirkette yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçlerin oluşmasıdır. Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik olarak sunduğumuz hizmetler bütünüdür. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

Şirketlerin mevcut üst yönetim yapıları Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulması gereken üst yönetim yapısı (Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vs) görev tanımları ve çalışma şekilleri ile birlikte belirlenmekte, yetki ve sorumlulukları bir belgeye bağlanmaktadır.

Süreçlerde standartlaşma sağlamak amacı ile şirketlerin tüm iç süreçleri için önemli kontrollerin gösterildiği yönergeler hazırlanmaktadır.

Kurumsal yönetimin önemli aracı olan yetki paylaşımının yapılabilmesi amacı ile idari kademede onay limit ve yetkileri tespit edilmekte, tüm süreçlere ilişkin pozisyon bazında yetki oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda “teşkilat yönergesi” hazırlanmaktadır.

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için sadece şirketlerin değil aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekmekir Aile Anayasası, aile ve işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünüdür. Aile Anayasası; işletmenin gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanmasını, işletmede “Aile Sahipliği”nin sürdürülmesini ve aile gücünün desteklenmesini hedeflemektedir.

Aile Anayasasının hazırlanması, aile içi önemli sorunların çıkmasını engellemeye ve çıktığında ne şekilde çözümleneceğine ilişkin yöntemlerin baştan belirlenmesine yardımcı olarak aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasını sağlamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize, ailenin hedefleri, anlayışı ve değer yargıları doğrultusunda aile ile işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünü olan Aile Anayasasının oluşturulması hizmetini sunmaktayız.

Sunduğumuz hizmet kapsamında, aile üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirilmekte, aile bireylerinin beklentileri ve istekleri değerlendirilerek Aile Anayasası tanımlanmaktadır.

Aile Anayasası; aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kar payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve anayasaya aykırı davranışların yaptırımları konu başlıklarını içermektedir.

Bu tür çalışmalar şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği için stratejiler geliştirmek ve plan yapmak açısından kritik önem taşımaktadır. Bu hizmet kapsamında, Şirket’in özellikleri ve içinde bulunduğu aşamaya uygun şekilde liderlik ve yönetim yapısı ile halef selefin nasıl belirleneceği ve devir sürecine ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır.