HİZMETLERİMİZ

Tam Tasdik

Söz konusu hizmet şirket bünyesinde görevli Yeminli Mali Müşavirler aracılığıyla yerine getirilmektedir. Bilindiği üzere 3568 sayılı Kanunla yeminli mali müşavirlere kamu görevlisi olarak değerlendirilmelerine yol açacak derecede, tasdik yapma yetkisi verilmiştir. Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Tasdik edilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Bu açıdan bakıldığında tam tasdike tabi tutulmuş beyanların vergi idaresince tekrar incelenmesi riski daha düşüktür. Muhtelif nedenlerle beyanlar incelense bile tam tasdik sürecinde hesaplar vergi kanunlarına göre revize edilip gerekli düzeltmelerin yapılması sağlandığından mükellef açısından sorun oluşturma olasılığı önemli ölçüde azalır.

Tam tasdikin mükelleflerin vergi kanunlarında yer alan çok sayıda istisnadan yararlanabilmesinin ön koşullarından birisidir.